Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden 

Amanda Lees intuïtieve coaching

Artikel 1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gehele aanbod en diensten van Amanda Lees – intuïtieve coaching, alsmede op alle overeenkomsten en opdrachten tussen cliënt (hierna te noemen als; opdrachtgever) en Amanda Lees intuïtieve coaching (hierna te noemen als opdrachtnemer).

Artikel 2. Aard van de dienstverlening
Amanda Lees intuïtieve coaching biedt haar diensten aan in de vorm van coaching.
Het aanbod bestaat uit individuele sessies, cursussen, trainingen, opleidingen, masterclasses, workshops, meditaties en visualisaties. Tevens biedt opdrachtnemer readings, afstemmingen en healings op afstand aan.

Opdrachtnemer kan geen garantie voor succes geven, aangezien de verantwoordelijkheid en inspanning bij de opdrachtgever ligt. Opdrachtnemer zal zich inzetten om de opdrachtgever zoveel mogelijk naar succes en voldoening te coachen. In het geval van een reading, afstemming of healing kan het voorkomen dat de opdrachtgever niet het antwoord ontvangt waar hij/zij naar zocht. Deze diensten bestaan uit energiewerk waar geen pasklare antwoorden uit komen.

Artikel 3. Inschrijving
Artikel 3.1 Inschrijving individuele coachingsessie
Bij een individuele coachingsessie in de praktijk van Amanda Lees intuïtieve coaching of online wordt in overeenstemming met opdrachtgever en opdrachtnemer een datum en tijdstip afgesproken. Voorafgaand aan de coachingsessie moet het volledige bedrag van de afgesproken coachingsessie op de bankrekening van opdrachtnemer staan. Als dat niet het geval is, wordt de coachingsessie als niet afgesproken beschouwd en behoudt opdrachtnemer zich het recht om opdrachtgever niet toe te laten in de praktijk of online sessie.

Artikel 3.2 Inschrijving reading, afstemming of healing op afstand
Een reading, afstemming of healing kan de opdrachtgever aanvragen via het contactformulier of door middel van een betaling via de betaallinks op de website van opdrachtnemer. Na ontvangst van aanvraag en betaling zal opdrachtnemer de reading, afstemming of healing op afstand inplannen, met een streefdatum van maximaal 4 weken na ontvangst van betaling. De opdrachtgever kan dan een verslag verwachten die uitsluitend via de e-mail verstuurd zal worden.

Artikel 3.3 Inschrijving training, opleiding, cursus en workshop
Inschrijving voor een training, opleiding, cursus en workshop vindt plaats via het contactformulier en is definitief als opdrachtgever het volledige bedrag heeft voldaan bij opdrachtnemer. 
Plaatsing geschiedt op volgorde van ontvangen betaling, waarbij een eerste termijn volstaat als plaatsing.

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden
Arikel 4.1 Betalingsvoorwaarden individuele coachingsessie
De betaling voor een individuele coachingsessie dient voorafgaand aan de sessie ontvangen te zijn op de bankrekening van Amanda Lees intuïtieve coaching, tenzij anders is overeengekomen.
Betaling geschiedt door overboeking van het overeengekomen bedrag naar bankrekeningnummer NL63KNAB0259879231 t.n.v. A. Lees intuïtieve coaching, onder vermelding van het factuurnummer of via de automatische betaallink op de website www.amandaleescoaching.com.

Arikel 4.2 Betalingsvoorwaarden reading, afstemming en healing op afstand
De betaling voor een reading, afstemming of healing op afstand dient ontvangen te zijn op de bankrekening van opdrachtnemer, tenzij anders is overeengekomen. Daarna zal opdrachtnemer de reading, afstemming of healing op afstand inplannen en uitvoeren.
Betaling geschiedt door overboeking van het overeengekomen bedrag naar bankrekeningnummer NL63KNAB0259879231 t.n.v. A.Lees intuïtieve coaching, onder vermelding van het factuurnummer of via de automatische betaallink op de website van opdrachtnemer.

Artikel 4.3 Betalingsvoorwaarden training, opleiding, cursus en workshop
De betaling voor een training, opleiding, cursus of workshop dient volledig ontvangen te zijn op de bankrekening van Amanda Lees intuïtieve coaching, alvorens de training, opleiding, cursus of workshop begint.
In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om de betaling in termijnen te voldoen, waarbij de laatste termijn voldaan is voor aanvang van de training, opleiding, cursus of workshop. Dit is mogelijk via overmaking of automatische incasso.

Indien volledige betaling tot maximaal 5 werkdagen voorafgaand aan de training, opleiding, cursus of workshop niet ontvangen is bij opdrachtnemer, wordt de inschrijving geannuleerd.
Betaling geschiedt door overboeking van het overeengekomen bedrag naar bankrekeningnummer NL63KNAB0259879231 t.n.v. A.Lees intuïtieve coaching, onder vermelding van het factuurnummer of via de automatische betaallink op de website van opdrachtnemer.

Artikel 5. Opschorting- en annuleringsvoorwaarden
Artikel 5.1 Opschorting door Amanda Lees intuïtieve coaching
Amanda Lees intuïtieve coaching behoudt zich het recht om een individuele coachingsessie, reading, afstemming, healing, training, opleiding, cursus of workshop naar eigen inzicht en op elk moment op te schorten of te annuleren.
Bij opschorting zal opdrachtnemer zo snel als mogelijk een nieuwe datum plannen met de opdrachtgever.

Artikel 5.2 Opschorting door de opdrachtgever
Opschorting van een individuele coachingsessie, reading, afstemming of healing dient 24 uur voor aanvang van de afgesproken dienst te zijn doorgegeven bij opdrachtnemer, uitsluitend per e-mail (schriftelijk). Opdrachtnemer zal in dat geval een voorstel voor een nieuwe datum en tijdstip geven aan de opdrachtgever. De opdrachtgever dient hier uiterlijk binnen 5 werkdagen gehoor aan te geven.
Vindt de opschorting binnen 24 uur voor aanvang van de afgesproken dienst plaats, dan heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het betaalde bedrag.

Opschorting van de gehele of een gedeelte van een training, opleiding, cursus of workshop door de opdrachtgever is niet mogelijk, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5.3 Annulering door Amanda Lees intuïtieve coaching
Bij annulering van een individuele coachingsessie, reading, afstemming, healing, training, opleiding, cursus of workshop door opdrachtnemer vóór aanvang van de overeengekomen dienst, behoudt de opdrachtgever zich het recht om het volledig betaalde bedrag terug te vragen. Opdrachtnemer zal hier binnen 5 werkdagen gehoor aan geven.

Bij annulering van een gedeelte van een training, opleiding, cursus of workshop wordt het betaalde bedrag verrekend met de genoten lessen. Het resterende bedrag wordt teruggestort naar de opdrachtgever door opdrachtnemer. 

Artikel 5.4 Annulering door de opdrachtgever
Annulering van een individuele coachingsessie dient uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afgesproken dienst te zijn doorgegeven bij opdrachtnemer, uitsluitend per e-mail (schriftelijk).
Annulering van een reading, afstemming of healing dient opdrachtgever dit uiterlijk binnen 24 uur na betaling van de dienst, uitsluitend per e-mail (schriftelijk), door te geven.
Annulering van een training, opleiding, cursus of workshop dient uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de training, opleiding, cursus of workshop plaats te vinden.

Annulering dient uitsluitend per e-mail (schriftelijk) plaats te vinden.

Annulering van de gehele of een gedeelte van een training, opleiding, cursus of workshop, ongeacht reden, of het zonder bericht niet komen opdagen, geeft geen recht op restitutie van (of een gedeelte van) het betaalde bedrag zoals vermeld op de factuur, of op inhalen van de gemiste les.

Annulering van deelname aan een training, opleiding, cursus of workshop, is tot 7 kalenderdagen voor aanvang van de overeengekomen dienst kosteloos. De opdrachtgever heeft recht op restitutie van het betaalde bedrag zoals vermeld staat op de factuur.

Annulering van deelname aan een training, opleiding, cursus of workshop, gelijk aan of korter dan 7 kalenderdagen voor aanvang van de overeengekomen dienst, wordt 50% van het totaal betaalde bedrag ingehouden en het resterende bedrag binnen 7 kalenderdagen teruggestort.

Annulering van deelname aan een training, opleiding, cursus of workshop, gelijk aan of korter dan 3 kalenderdagen voor aanvang van de overeengekomen dienst, vindt geen restitutie plaats aan opdrachtgever.

Artikel 6. Aanvullende voorwaarden
Wanneer het maximale aantal deelnemers voor een training, opleiding, cursus of workshop is bereikt zal opdrachtnemer dit schriftelijk vermelden op de website. In geval van inschrijving, zal opdrachtnemer dit persoonlijk aan opdrachtgever laten weten. Mocht er al een betaling hebben plaatsgevonden kan de opdrachtgever wachten tot de volgende training, opleiding, cursus of workshop óf restitutie krijgen van het betaalde bedrag zoals op de factuur vermeld staat.

Opdrachtgever staat vrij om zich op een wachtlijst te laten plaatsen voor de eerstvolgende keer dat de training, opleiding, cursus of workshop zal plaatsvinden. Dit is vrijblijvend en tot niets verplichtend. 

Artikel 7. Informatieverstrekking
Opdrachtgever is zich bewust dat hij/zij alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeengekomen dienst, naar waarheid verstrekt aan opdrachtnemer.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, welke ontstaan is doordat opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer stelt zich niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook, tijdens de dienstverlening van opdrachtnemer.

Activiteiten en aangeboden diensten van opdrachtnemer zijn geen vervanging van een psychologisch of medisch consult of behandeling door een medisch specialist of arts. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om opdrachtgever te verwijzen naar een (medisch) specialist of arts.

Artikel 9. Copyright
Amanda Lees intuïtieve coaching heeft copyright op al haar teksten en media. Niemand is zonder toestemming van Amanda Lees intuïtieve coaching gerechtigd om dit te kopiëren, door te sturen, vermenigvuldigen, doorverkopen of op andere wijze te gebruiken. Bij overtreding hiervan zal aangifte worden gedaan.

Artikel 10. Vertrouwelijkheid (wet AVG; algemene verordening gegevensbescherming)
Alle gegevens en informatie die Amanda Lees intuïtieve coaching ontvangt van de opdrachtgever, blijft vertrouwelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Artikel 11. Klachten
Wanneer opdrachtgever niet tevreden is of een klacht heeft over een door opdrachtnemer geleverde dienst, dient hij/zij dit zo snel mogelijk te melden bij opdrachtnemer. Er vindt dan overleg plaats over hoe er in redelijkheid voor gezorgd kan worden dat de klacht verholpen wordt. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.

Amanda Lees Intuïtieve coaching
Noord-Scharwoude
contact@amandaleescoaching.com
www.amandaleescoaching.com
KvK 76337057
BTW nr NL003078010B19
Bankr.nr NL63KNAB0259879231

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bewerkt op 14-4-2023